Iwwert Eis

D’ Initiativ- an Verwaltungszentrum Péiteng ASBL ass eng all gemengt netzeg Vereenegung. Dozou bestëmmt, d’ Liewensqualitéiten vun den lokalen Bierger ewéi och hiren sozialen Uschloss ze verbesseren, setzen mir eis an vir een Wirtschaftssystem, dass mir Gerechtegkeet an Solidaritéit ënnerstëtzen.

D’Aufgaben vun der Vereenegung ass d’ Ëmsetzung vun Projekter, lokal Entwécklung; besonnesch duerch d’ Schafung vun neien Aarbechtsplazen vir Mënschen ouni Beschäftegung, därer perséinlech an beruffleche Entwécklung duerch entspriechend Weiderbildungsprogrammer gefuerdert gëtt. Mir wëllen d’ lokal Entwécklung net schéin schwätzen, mee beweisen, dass dat Konzept och an der Praxis op beispielhaft Weis ëmgesaat kann ginn.

Sou konnten an enger Zesummenaarbecht mat der Gemeng Péiteng an dem Aarbechtssamt (Ministère du travail) schonn vill verschidden Projekter vir d’ Gemengenawunner erfollegräich realiséiert ginn.
Den CIGL Péiteng ASBL ass den 29. Januar 1998 gegrënnt ginn.