President Vize-President Sekretär Trésorier Assesseur
Mellina Pierre Leick Alexandra Thill Alain Polfer John Gira Carlo

Memberen

Breser Raymond Pallage Géraldine
Simon Claude Schroeder Fernand
Pierre Norbert Brecht Guy

Den Verwaltungsrot seet villmools Merci bei sengen ehemolegen Memberen an besonnesch bei den Grënnungsmemberen vir hiert Engagement am CIGL Péiteng ASBL:

Simone Barnig-Tonhofer Jean-Marie Halsdorf Dany Marx Guy Schuster
Guy Brosius Claude Humbert Romain Peters Arsène Stracks
Albert Brück Roger Klein Jean Reitz Edmond Thilgen
Marco Casagrande Jeannot Linden Françoise Rollinger Claude Thümmel
Fernand Felten Jules Lippert Guy Schmit Edmond Bette
Marc Stoffel Ernest Trausch Fernand Oswald Gonçalves Cátia
Racké Robert Lutgen Léo